HSK对外汉语教学分级阅读


词汇类指标

二字词数   三字词数   四字词数   四字以上词数   介词数   连词数   实词数   代词数   低频词数   1级词数   2级词数   3级词数   4级词数   5级词数   6级词数   超纲词数   1级字数   2级字数   3级字数 4级字数 5级字数 6级字数 超纲字数 无级别字数  

句法结构类指标

单句数   复合句数   单句平均词数   复合句平均词数

篇章复杂度类指标

句平均词数   句平均字数

语篇内容类指标

专名数   蕴涵文化信息的熟语数   汉字总数   词语总数   类符数   字类数   词长   句数   平均句长   段数   平均段长

修辞类指标

比喻数   拟人数   强调数   描写数

其他类指标

暂不开放

可读性公式

暂不开放

文本可读性指标自动化分析系统

HSK文本:(复制并粘贴)

若要了解关于 HSK对外汉语教学分级阅读 的详细信息,请访问 www.aihanyu.org